ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്വ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള താത്വിക വിശകലനം . അതിമത്വമോചനത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ചര്‍ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം