ഇതാണ് ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

വിയറ്റനാം ഭാഷയില് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, അതിന്റെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന് കാര്യങ്ങളും വിശിദീകരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം