മതത്തില്‍ ബലാല്കാരമില്ല

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മതത്തില്‍ ബലാല്‍കാരമില്ല, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ചേര്‍ക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും സത്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അത് തെരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കാനാണ് ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം