ഒരു നിമിഷം

വിേശഷണം

സമയം കാതലാണ്‌. പാഴാക്കിക്കളയാനോ അവഗണിച്ചു തള്ളാനോ പാടില്ലാത്ത വിധം അമൂല്യമാണത്‌. സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ട വിശ്വാസിക്ക്‌ ജീവിതം ധന്യമാക്കാനുതകുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ്‌ ഈ ലഘുകൃതിയില്‍ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നത്‌. അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കൊതിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ഈ കൃതി ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ രണ്ട്‌ പക്ഷമില്ല.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു