മുസ്ലിംകള്‍ തമ്മിലുള്ള കടമകള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകള്‍ പരസ്പരം കാണിക്കേണ്ട കടമകളെ കുറിച്ചും അത് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം