സലഫുസ്സ്വാലിഹിന്റെ വിശ്വാസ സംഗ്രഹം

വിേശഷണം

സച്ചരിതരായ സലഫുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്ത വിശ്വാസ സംഹിതയെ സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൃതിയാണ്‌ ഇത്‌. ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളായി നബിതിരുമേനിയില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട്‌ മനസ്സിലാക്കി ആചരിച്ചു വന്ന അവരുടെ അഖീദയാണ്‌ വിശ്വാസീ ലോകം പിന്തുടരേണ്ടത്‌ എന്ന് ഇത്‌ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്‌.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം