അമേരിക്കക്കാരനായ ധനാഞഢ്യന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ കഥ

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരനും ധനാഞഢ്യനുമായ വകീല്‍ മാര്‍ക് ഷേവര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലെ പരാമര്‍ശം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം