മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള് എന്തൊക്കെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം