നോമ്പിന്റെ വിധി

വിേശഷണം

നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ സുപ്രധാന വിധിവലക്കുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മര്യാദകളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കൊക്കെ,എപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമാകും?, ഖളാഅ്‌ വീട്ടേണ്ടവരും പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കേണ്ടവരും ആരെല്ലാം ? എന്നീ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു