പ്രവാചകന്‍ (സ) തന്‍റെ മത പ്രാരണം നടത്തിയത് വാളിന്‍റെ തമലിലായിരുന്നോ

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍ (സ) തന്‍റെ മത പ്രാരണം നടത്തിയത് വാളിന്‍റെ തമലിലായിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യന് ഖണ്ഢിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെയും കൃസ്ത്യാനികളുടെയും നിയമ നിര്‍ദ്ദേശം വിലയിരുത്തി കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മഹത്തായ നിയമം ഉള്‍കൊള്ളുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം