ഒരു ചൈനക്കാരിയുടെ ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷണം

വിേശഷണം

ഒരു ചൈനക്കാരിയുടെ ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷണം
ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാന് അവര് സഹിച്ച ത്യാഗവും അവസാനം ഇസ്ലാമില് എത്തിപ്പെട്ടതും വിവരിക്കുന്നു, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും നന്നായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആഘര്ഷണീയ മായ കഥ

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം