ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില് എന്താണ് ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശമെന്നും അതിന്റെ മാനദണ്ഢം എന്താണെന്നും ഇസ്ലാമികക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില് നോക്കിക്കാണുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം