ഇസ്ലാമില്‍ നിര്‍ഭയത്വം വും സൌഭാഗ്യവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ നിര്‍ഭയത്വംവും സൌഭാഗ്യവും
എന്താണ് സൌഭാഗ്യമെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തില ഇസ്ലാമിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൌഭാഗ്യമെന്നത് പണത്തിലൂടെയും പ്രതാപത്തിലൂടെയും സുഖസൌകര്യങ്ങളിലൂടെയും ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ യാദാര്‍ത്ഥ്യം എന്താണെന്നറിയാത്തവരാണെന്നും വിലിയിരുത്തുന്നു,. സൌഭാഗ്യം എന്നത് തന്‍റെ രക്ഷിതാവുമായുള്ള സുദൃഢ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും അവനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിലൂടെയും മാത്രമേ നേടാനാകൂ എന്നു വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം