ഇസ്ലാം ലളിതമാണ്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സര്വ്വ കാര്യങ്ങളിലും ലളിതമാണെന്നും മറ്റു മതങ്ങളിലെ കാഠിന്യം ഇസ്ലാമിലില്ലെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം