സത്യം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവില്‍ സത്യം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ നിബന്ധനകളും രൂപവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം