അല്ലാഹുവിന്‍റെ മഹത്വം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ അസ്ഥിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികള്‍ക്കുള്ള സംശയങ്ങളുടെ നിവാരണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം