ഇസ്ലാം വാളു കൊണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്ക പെട്ടതാണോ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത് വാളുകൊണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ആ ആരോപണത്തെ ഖണ്ഢിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ സവിശേഷതയും മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിജീവികളായ പതിനായിരങ്ങള് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആഘര്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം