ഖുര്‍ ആനിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് ശേഷം ഖുര്‍ ആന്‍ പരിഭാഷ ഇറക്കുകയും ചെയ്ത് സംഭവം വിവരിക്കുന്നു,.

വിേശഷണം

ഖുര്‍ ആനിനോടുള്ള താല് പര്യം കാരണം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് ശേഷം റഷ്യന്‍ ഭാഷയില്‍ പരിഭാഷ ഇറക്കുകയും ചെയ്ത് സംഭവം വിവരിക്കുന്നു,.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം