ഇസ്ലാം വാളു കൊണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്ക പെട്ടതാണോ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വാളു കൊണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്ക പെട്ടതാണെന്ന് കുപ്രചരണത്തെ വസ്തു നിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം