പതിമൂന്നാം വയസ്സില്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ കഥ

രചയിതാവ് : സല്‍മാ കൂക്ക്

വിേശഷണം

പതിമൂന്നാം വയസ്സില്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ കഥ, എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി.. എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുകയാണ് ഈസ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം