അബ്ദുല്ല ഡിലാന്‍സി കൃസ്തുമതം വിട്ട കഥ

വിേശഷണം

അബ്ദുല്ല ഡിലാന്‍സി കൃസ്തുമതം വിട്ട കഥ
ദീര്‍ഘകാലം കൃസ്ത്യാനിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം തന്‍റെ പൌരോഹിത്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും സത്യമതം ഏതാണെന്ന് അന്വോഷിക്കുകയും അവസാനം ഇസ്ലാം മതത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത കഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം