അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായിരുന്ന ജമീല ഡേവിഡ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു

രചയിതാവ് : ഹലീമ ദെവിഡ്

വിേശഷണം

അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയില് നിന്ന് ക്ളോറാഡോ വരെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോള് സ്ത്യാനിയായിരുന്ന ജമീല ഡേവിഡ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം