അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായിരുന്ന ജമീല ഡേവിഡ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം