സന്‍മാര്‍ഗ്ഗം തടയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലീം നിര്‍’ബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളിലൂടെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഹിദായത്തിന് തേടുന്നു.സന്‍’മാര്‍ഗ്ഗം തടയാനും ലഭിക്കാനും ഇടയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം