എന്തുകൊണ്ട് ആളുകള്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു

വിേശഷണം

മീഡിയകളില്‍ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരം നില നില്ക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ലേഖനം പരിശോധന വിധേയമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം