അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന ജോല്‍സ്യന്‍ ജൈസണ്‍ ക്രോശ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്നജോല്‍സ്യന്‍ ജൈസണ്‍ ക്രോശ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്. വിവിധ മതങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു വെങ്കിലും അവസാനം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം