കത്തോലിക്കന്‍ പിലിപ്പൈനിക്കാരിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം

വിേശഷണം

കത്തോലിക്കന്‍ പിലിപ്പൈനിക്കാരിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം ചെയ്ത വദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിലുള്ളത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം