ഐമന് യൂസുഫ് ഇ്സ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

രചയിതാവ് :

വിേശഷണം

ഐമന് യൂസുഫ് ഇ്സ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ,
ഇസ്ലാമില് എത്തുന്നതിന് മുന്പായി കത്തോലിക്കക്കാരിയായ അവര് നടത്തിയ സത്യാന്വോഷണ ചരിത്രമാണിത്. ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കും സത്യമതത്തിലേക്കും അല്ലാഹു അവര്ക്ക് വാതിലുകള് തുറന്നു കൊടുത്ത ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു..

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം