മനുഷ്യാവകാശം

രചയിതാവ് :

പ്രസാധകർ:

1 ദാറുല്‍ വത്വന്‍

2 www.ktibat.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളില് പാലിക്കപ്പെടേണ്ട മാനുഷിക അവകാശങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ലേഖനം. സാര്വ്വാംഗീകൃതവും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം