പ്രവാചക നിയോഗമനത്തിന്‍റെ സത്യതക്കുള്ള ബുദ്ധിഒഅരമായ തെളിവുകള്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചക നിയോഗമനത്തിന്‍റെ സത്യതക്കുള്ള ബുദ്ധിഒഅരമായ തെളിവുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം