വ്യക്തി, വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇസ്ലാമും

വിേശഷണം

വ്യക്തി, വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇസ്ലാമും
മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സം നില്ക്കാതിരിക്കകുയും ചെയ്യുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവര് നിര്ബന്ധം ചെലുത്തുവാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ മേല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കുവാനോ കല്പ്പിക്കപ്പെട്ടട്ടില്ലെന്നും ഉണര്ത്തുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം