ഇസ്ലാം സന്പൂര്ണ്ണ മതം

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അല് ഉസൈമീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില് ഇസ്ലാം സന്പൂര്ണ്ണ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്കൊള്ളുന്നതു, എല്ലാ രംഗത്തേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നതും, ആരാധനകളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും എങ്ങിനെ വര്ത്തിക്കണം എന്ന് ഉണര്ത്തുന്ന മതമാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം