കാതറിന്‍ ബുല്ലോക്ക് എന്ന കൃസ്ത്യാനി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

കാതറിന്‍ ബുല്ലോക്ക് എന്ന കൃസ്ത്യാനി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ, സത്യാന്വോഷണ വീഥിയില്‍ അവസാനം ഇസ്ലാമിലെത്തിച്ചേര്‍ന്ന കഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം