പരലോക ചിന്ത

വിേശഷണം

ഇഹലോക ജീവിത ഉദ്ദേശ്യവുമ്പരലോകത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും സ്വര്‍ഗ്ഗം,നരകം എന്നിവയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം