അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന റ്റ്രോയ് ബഗനാല്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം