എന്തുകൊണ്ട് അവര് ആവലാധി പറയുന്നു

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥമുഖം വിരൂപമാക്കുകയും അതിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് വിവലയിരുത്തി സത്യാവസ്ത വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം