മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കപ്പെടാന്‍ പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ നിലപാട്‍

വിേശഷണം

മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കപ്പെടാന്‍ പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് ഖുര്‍ ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വളരെ വിശദമായി പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം