ഖാലിദ് ഇബ്റാഹീം അബ്ദുല്‍ കരിം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഖാലിദ് ഇബ്റാഹീം അബ്ദുല്‍ കരിം സൌദിയിലേക്ക് വന്നതും അവിടുന്ന ഇസ്ലാമിനെ അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞതും അതലൂടെ സത്യമതം സ്വീകരിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതുമായ കഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം