പള്ളിയിലെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

പള്ളിയില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും ഇസ്ലാമില്‍ പള്ളികള്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനവുംസംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം