അമേരിക്കന്‍ ഡോക്ടറായ ഓര്‍ഫിയായുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷ കഥ

വിേശഷണം

കുട്ടികളുടെും ,സ്ത്രീകളുടെയും ആശുപത്രിയിലെ അമേരിക്കന്‍ ഡോക്ടറായ ഓര്‍ഫി യായുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷ കഥ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം