ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത

വിേശഷണം

പലപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് വാളുകൊണ്ടാണ് എന്നത്. ഇതിന്റെ വസ്തുത വിവരിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമും തീവ്രവാദവും തമ്മില് ഒരരിക്കലും സമരസപ്പെടില്ലെന്ന് തെളിവുകള് കൊണ്ട സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം