അമേരിക്കയിലെ പ്രട്ടൊസ്റ്റന്‍റ് കാരനായ കൃസ്ത്യാനി ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ

വിേശഷണം

അമേരിക്കയിലെ പ്രട്ടൊസ്റ്റന്‍റ് കാരനായ കൃസ്ത്യാനി ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ. അതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പരിവര്‍ത്തനത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം