ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്

വിേശഷണം

മനുഷ്യരുടെ ജാതിയോ മതമോ ദേശമോ പരിഗണിക്കാതെ സര്വ്വര്ക്കും നീനി നടപ്പാക്കുവാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഹീന്ദി ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം