എന്താണ് ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ സുപ്രധാന സന്ദേശം സര്വ്വ മതങ്ങളുടെയും സന്ദേശം തന്നെയാണെന്നുെം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെ യും ഉറവിടം ഒന്നാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം