ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം

വിേശഷണം

സര്വ്വ പ്രവാചകര്ക്കും അവതരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം