മനുഷ്യരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം

വിേശഷണം

യൂറയോ ഭാഷയില് അമാനത്ത് എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ജീവിതത്തില് നിര്വ്വഹിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം