ഫിലിപ്പൈനിയായ ആയിഷ കാന്ലാസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഫിലിപ്പൈനിയായ ആയിഷ കാന്ലാസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയും സാക്ഷ്യവാക്യം ഉരുവിടുന്നതിനായി സൌദി അറേബ്യയിലേക്ക് വന്നതും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം