അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായ അലിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ

വിേശഷണം

മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കു മരുന്നിന്റെും അടിമയായിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായ അലിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ യും അതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം