കൃസ്ത്യാനിയായ അമേരിക്കക്കാരി എന്കൂലിസിന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ കഥ

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനിയായ അമേരിക്കക്കാരിയുടെ ദീര്ഘമായ സത്യാന്വോഷണ ചരിത്രവും അവസാനം പാപമോചനവും സത്യവും കണ്ടെത്തി എന്കൂലിസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം