അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന അബ്ദുല്‍ ഹകീം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം