അമേരിക്കക്കാരിയായ ഡയാന ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരിയായ ഡയാന ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്. ജര്മ്മന് ഭാഷയില് രചിക്കപ്പെട്ട സ്ത്യാന്വോഷണ കഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം